Viewing posts from: November 2000

Steunpakket Coronacrisis 3.2 – update 5 februari 2021

by Dune Pebbler Admin on februari 8, 2021
0 comments

Alweer enige tijd geleden werd het steunpakket Coronamaatregelen 3 afgekondigd. Dit steunpakket bestond uit meerdere tranches, waarvan de eerste tranche zag op het vierde kwartaal van 2020. Voor dat tijdvak is eind januari de laatste aanvraagtermijn gesloten (TVL). Binnenkort gaan de ‘portals’ open voor de aanvragen van de volgende tranche (3.2) van de diverse maatregelen. Deze maatregelen zijn op onderdelen verder versoepeld ten opzichte van de regelingen zoals ze eerder aangekondigd waren. Hieronder treft u een toelichting aan op deze regelingen.

NOW 3.2: omzetverlies blijft gelijk, tegemoetkoming weer omhoog

De tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers voor bedrijven met omzetverlies zal ook voor de periode januari, februari en maart 2021 weer van toepassing zijn. Gedurende deze periode moet het omzetverlies – net als in de vorige versies – minstens 20% bedragen om in aanmerking te komen. Eerder was voorgesteld dit op te schroeven naar 30%, maar vanwege de huidige situatie is deze aanscherping teruggedraaid. De compensatie van de loonkosten bedraagt 85% in plaats van 80%, zoals onder de laatste versie van de NOW het geval was. Ook dit is een flinke verruiming, aangezien eerder was aangekondigd dat de compensatie in de tweede tranche 70% zou bedragen. Om het voorschot op de tegemoetkoming te bepalen wordt uitgegaan van de hoogte van de loonsom over juni 2020. Deze loonsom wordt verhoogd met 40% werkgeverslasten. Dit bedrag, vermenigvuldigd met het percentage omzetdaling, en dat maal 85% is de hoogte van de tegemoetkoming. Hiervan wordt weer 80% als voorschot uitbetaald in drie termijnen binnen een periode van 3 maanden. Het percentage omzetverlies wordt berekend door de geschatte omzet in een driemaands-periode beginnend per januari, februari of maart af te zetten tegen 1/4e van de omzet over heel 2019. Indien gebruik is gemaakt van de NOW over de voorgaande periode, dan moet de omzetdaling worden berekend over een aansluitende periode. Bijvoorbeeld: voor NOW 3.1 werd de omzetdaling berekend over november, december en januari, dan moet voor NOW 3.2 de omzetdaling worden berekend over februari tot en met april. Indien NOW 3.1 niet is aangevraagd, dan is de ondernemer vrij om de voor hem meest gunstige periode te kiezen. Beperkte loondaling zonder gevolgen Werkgevers kunnen hun loonsom gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.2. In deze periode van drie maanden mag de loonsom 10% dalen. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.2 niet van belang; dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Ontslagboete vervalt Ondernemers krijgen in beginsel geen extra korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit was bij NOW 1.0 en 2.0, afhankelijk van de situatie, wel het geval. Wel is er een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te helpen bij de zoektocht naar nieuw werk. Indien de werkgever dit niet doet kan een korting van 5% op de NOW-uitkering volgen. Ook dient ontslag telefonisch gemeld te worden aan het UWV. Aanvragen NOW 3.2 vanaf half februari De aanvragen voor NOW 3.2 kunnen tussen 15 februari 2021 (streefdatum) en 14 maart 2021 worden ingediend. Deze aanvraag ziet dan op tegemoetkoming in de loonkosten over de periode januari tot en met maart 2021.

TVL: naar maximaal € 400.000

Vanaf half februari (exacte datum n.n.b.) kunnen de aanvragen worden ingediend voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten eerste kwartaal 2021 (TVL Q1 2021). De tegemoetkoming is bedoeld voor ondernemers die door Corona veel omzet verliezen en daardoor in de problemen komen met het betalen van hun vaste lasten. Ondernemers uit nagenoeg alle bedrijfssectoren komen in aanmerking, met uitzondering van krediet- en financiële instellingen, publiek bekostigde scholen en instellingen, huishoudens en (internationale) overheidsinstellingen. De TVL wordt in beginsel toegepast op de SBI-code die is geregistreerd als hoofdactiviteit van uw onderneming en zoals deze is opgenomen in het Handelsregister per 15 maart 2020. De TVL is voor deze periode fors uitgebreid. Deze uitbreidingen zijn ondertussen voorgelegd aan de Europese Commissie en worden bij goedkeuring doorgevoerd. Bij gevolg zal een aanvraag waarschijnlijk eerst op basis van de ‘oude’ regels worden gedaan en bij latere goedkeuring automatisch worden aangepast naar de uitbreidingen. De voorgestelde uitbreidingen zijn als volgt:
 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven, dus ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
 • Het subsidiepercentage wordt verder verhoogd naar 85% voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%;
 • Het minimum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 1.500;
 • Het maximum subsidiebedrag wordt verhoogd naar € 330.000 voor mkb-bedrijven (max. 250 medewerkers) en € 400.000 voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers;
 • De Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD) wordt verlengd en verhoogd naar 21%, met een maximum van € 200.000.
Deze uitbreidingen gaan ook gelden voor de volgende periode, TVL Q2 2021, met uitzondering van de Voorraadsubsidie Gesloten Detailhandel (VGD). Met name in het percentage zit een forse verruiming naar 85% tegen 50-70% gedurende de vorige periode, zo ook in het maximumbedrag dat wordt opgehoogd van € 90.000 tot maximaal € 400.000. De verruiming van de VGD naar 21% is ook royaal te noemen, dit was 5,6% met een maximum van € 20.160. Starters Ook komt er een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 1 januari en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. De nieuwe regeling wordt nog uitgewerkt.

Uitstel van betaling van belastingen

Ondernemers hebben de mogelijkheid om het betalen van verschuldigde belastingen uit te stellen. Dit kan door middel van een verzoek om bijzonder uitstel van betaling van belastingen wegens Corona. Dit wordt dan verleend voor een periode van 3 maanden. Na afloop van die 3 maanden kan onder voorwaarden om verlenging worden verzocht. De einddatum van de verlenging is nu een aantal keer opgeschoven naar de toekomst en wordt op dit moment tot 1 juli 2021 verleend. Ondernemers die hier nog geen gebruik van maken kunnen alsnog om uitstel verzoeken. Dit uitstel geldt dan voor openstaande belastingschulden en nog opkomende belastingverplichtingen tot 1 juli 2021. De in deze periode opgebouwde schulden dienen vanaf 1 oktober 2021 te worden afgelost, gespreid over een periode van 36 maanden.

Tozo ook verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) betreft een inkomensondersteuning voor levensonderhoud en is een aanvulling op het huishoudinkomen tot het sociaal minimum. Dit is een gift die later in principe niet terugbetaald hoeft te worden. De Tozo blijft gehandhaafd tot 1 juli 2021. De huidige periode, Tozo 3, loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021. Daarna volgt Tozo 4 voor het tweede kwartaal van 2021. Door wisselende inkomsten is het soms moeilijk te bepalen of men onder het sociaal minimum uitkomt. Daarom kan vanaf 1 februari 2021 de Tozo aangevraagd worden met (ruim) een maand terugwerkende kracht. Een aanvraag op 15 februari kan bijvoorbeeld terugwerken tot 1 januari. Het plan was om per 1 oktober 2020 een beperkte vermogenstoets in te voeren. Met de invoering van nieuwe strengere coronamaatregelen vindt het kabinet een vermogenstoets echter niet gepast. Daarom is besloten af te zien van de vermogenstoets. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening voor bedrijfskapitaal af te sluiten via de Tozo voor maximaal € 10.157. Aanvragen De Tozo aanvraag loopt via de woongemeente. Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie. De aanvraag dient u zelf te doen.

Overige maatregelen

Naast bovengenoemde maatregelen zijn diverse andere regelingen van toepassing, zoals financierings- en/of kredietregelingen, belastingmaatregelen en sector- en branchespecifieke regelingen. Een uitgebreid overzicht kunt u vinden op: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/

Meer informatie?

Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor u en uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

Read more

Steunpakket Coronacrisis 3.0 – Update 16 november 2020

by Dune Pebbler Admin on november 16, 2020
0 comments

Alweer enige tijd geleden werd het steunpakket Coronamaatregelen 3.0 afgekondigd. Op dat moment was het Coronavirus wat meer naar de achtergrond gedrongen en werd een versobering van de verschillende regelingen ingezet. Ondertussen is het virus weer in alle hevigheid terug en kunnen op korte termijn de aanvragen voor de regelingen met betrekking tot deze periode, het vierde kwartaal, worden aangevraagd. Het oplaaien van het virus deed de vraag opkomen of de regelingen niet verder verruimd moesten worden. Hier is in beperkte mate gehoor aan gegeven. Hieronder treft u een toelichting aan op de huidige regelingen.

NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober tot en met december 2020) moet het omzetverlies – net als in de eerdere versies – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan maximaal 80% in plaats van 90%, zoals onder NOW 1.0 en 2.0 het geval was. In de tweede (januari tot en met maart 2021) en derde periode (april tot en met juni 2021) moet het omzetverlies minstens 30% bedragen om in aanmerking te komen. De compensatie loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60%, van de loonkosten. De opslag van 40% die op de loonkosten wordt gerekend in verband met werkgeverslasten blijft gehandhaafd.
NOW 3.0 Minimaal omzetverlies Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020 20% 80%
Januari t/m maart 2021 30% 70%
April t/m juni 2021 30% 60%
Beperkte loondaling zonder gevolgen Werkgevers kunnen hun loonsom nu wel gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode mag dit 15% zijn en in de derde periode 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang; dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden. Ontslagboete vervalt Ondernemers krijgen in beginsel geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit was bij NOW 2.0, afhankelijk van de situatie, wel het geval. Aanvragen NOW 3.0 in november De aanvragen voor NOW 3.0 kunnen tussen 16 november 2020 en medio december 2020 worden ingediend. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.

TVL: naar € 90.000

Vanaf medio november kunnen ondernemers uit (nagenoeg) alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Nieuw is dat bedrijven voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking (enkele financiële instellingen daargelaten). Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL dan in de voorgaande periode. De TVL kan 3 keer aangevraagd worden, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag gedaan worden. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen. Wijzigingen De belangrijkste verschillen met de TVL in de eerste periode:
 • Voor het vierde kwartaal van 2020 komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren - dus met alle SBI-codes - in aanmerking.
 • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
 • Voor TVL Q4 2020 geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
 • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).
3 nieuwe periodes
 • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
 • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
 • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021
Aanvullende subsidie Op de horeca en evenementenbranche zijn aanvullende subsidies van toepassing. Voor de horeca betreft dit een eenmalige aanvullende subsidie. Dit bedrag komt boven op de TVL-subsidie. Vanaf medio november 2020 kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

Uitstel van betaling van belastingen

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers verzoeken om bijzonder uitstel van betaling van belastingen wegens Corona. Dit werd dan verleend voor een periode van 3 maanden. Na afloop van die 3 maanden kon onder voorwaarden om verlenging worden verzocht. Dit wordt dan in beginsel tot 31 december 2020 verleend. Ondernemers die hier niet eerder gebruik van hebben gemaakt kunnen nu alsnog om uitstel verzoeken. Dit uitstel geldt dan voor openstaande belastingschulden vanaf 12 maart 2020 en nog opkomende belastingverplichtingen tot en met 31 december 2020. De in deze periode opgebouwde schulden dienen vanaf 1 juli 2021 worden afgelost, gespreid over een periode van 36 maanden.

Tozo ook verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft ook gehandhaafd tot 1 juli 2021. Nieuw is de voorwaarde dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals banksaldi. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht. Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente. Aanvragen De Tozo 3.0 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie. Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor u en uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

Read more

Corona-noodpakket 2.0: wat wijzigt er? – update 26 mei 2020 12:00 uur

by Manon van der Woude on mei 26, 2020
0 comments

Corona-noodpakket 2.0: wat wijzigt er? – update 26 mei 2020 12:00 uur

Het tweede steunpakket is vorige week bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden verlengd (juni tot en met augustus). Wat valt er op? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zelfstandigen.

NOW-regeling: ontslagboete vervalt

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Een belangrijke verruiming in de NOW 2.0 is dat ondernemers een opslag op de loonkosten krijgen van 40%, in plaats van 30% nu.

In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook een tegemoetkoming voor seizoensbedrijven. De referentieperiode wordt maart, dit was januari.

Let op! Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt verder een verbod op het dit jaar uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen. Ook komt er een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Ook is nog een versoepeling van de huidige NOW-regeling aangekondigd: voor berekening van de tegemoetkoming werd uitgegaan van de loonsom van de referentieperiode januari. Indien blijkt dat de loonsom in de periode maart – mei hoger is geweest, zal hiermee worden gerekend in de nacalculatie en leiden tot aanvullende compensatie bij de subsidievaststelling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TOGS 2.0)

Bedrijven kregen via de TOGS-regeling tot nu toe een vaste compensatie van € 4.000 voor vaste lasten. Een nieuwe regeling voorziet in een compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 20.000 voor de maanden juni tot en met augustus. Dit bij een omzetverlies van minstens 30%.

Let op! Hoeveel compensatie een ondernemer per saldo krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving. Deze regeling staat open voor ondernemingen die nu in aanmerking kwamen voor TOGS.

Tozo-regeling verlengd: invoering partnertoets

Ook de Tozo-regeling wordt met 3 maanden verlengd. Via deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers in financiële moeilijkheden aanvullende bijstand aanvragen tot het sociaal minimum. De nieuwe Tozo kent in tegenstelling tot de huidige regeling wel een partnertoets. Tot nu toe telde eventueel inkomen van een partner niet mee voor de hoogte van de tegemoetkoming. Ook blijft onder Tozo 2.0 de mogelijkheid bestaan om een lening aan te gaan bij de gemeente tot maximaal € 10.157. Indien eerder gedeeltelijk van deze regeling gebruik was gemaakt, kan nu het restant tot aan het genoemde maximum worden aangevraagd.

Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers zich kunnen aanmelden voor belastinguitstel, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Let op! Langer uitstel is mogelijk, maar dan dient aannemelijk te worden gemaakt dat de onderneming door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden, mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Coulance kredietverlening (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Overig

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.

Steun agrarische sector

Los van het Corona-noodpakket is eerder deze maand ook steun toegezegd aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, namelijk de sierteelt, de voedingstuinbouw en de fritesaardappelen-teelt.

Deze sectoren ervaren meer problemen dan andere door het coronavirus. Ze kampen enerzijds met vraaguitval en kunnen daarnaast de teelt en oogst van hun producten niet zomaar stopzetten. Als gevolg hiervan lopen meerdere vaste kosten door, zonder dat er inkomsten tegenover staan. Voor deze sectoren zijn de bestaande steunmaatregelen, zoals de compensatie van een deel van de loonkosten via de NOW-regeling, onvoldoende.

Omzetschade
Ondernemers die in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een eenmalige financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen.

Groothandelsbedrijven moeten niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge (omzet verminderd met inkoopwaarde van de omzet) rekenen. Voor veilingen geldt dat de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gederfde opbrengst aan provisies en heffingen van de leden van de desbetreffende veiling, met een maximum van 7% van de totale omzetderving.

Hoogte tegemoetkoming
Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetschade onder het ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de omzetschade voor een aanzienlijk deel compenseert. De omzetschade wordt verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de ondernemer door de coronacrisis zijn afgenomen.

De tegemoetkoming is gemaximeerd, afhankelijk van de gemiddelde omzet in de referentieperiode 12 maart-11 juni in 2017-2018-2019.

Sectoren
Op de website van de RVO staat ook vermeld in welke sectoren een ondernemer werkzaam moet zijn, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voor de voedingstuinbouw is daar ook vermeld welke SBI-code hun horecaklanten moeten hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken. De omzet aan horecaklanten moet minimaal 75% van de totale omzet bedragen.

Aanvraag

Aanvragen kunnen digitaal worden gedaan op de website van de RVO tot en met 4 juni. Inloggen gaat door middel van eHerkenning. Wij kunnen de aanvraag voor u verzorgen.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

Read more

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers – update 28 april 2020 15:00 uur

by Manon van der Woude on april 28, 2020
0 comments

Zes extra coronamaatregelen voor ondernemers – update 28 april 2020 15:00 uur

 

Het kabinet gaat nogmaals extra fiscale steunmaatregelen treffen om met name voor ondernemers de negatieve gevolgen van de coronacrisis te beperken.

Lager gebruikelijk loon dga
Als dga bent u verplicht een zogenaamd gebruikelijk loon als salaris uit de bv op te nemen. Het gebruikelijk loon dient in 2020 normaal gesproken ten minste € 46.000 te bedragen. Het kan ook worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers in dienst van uw bv, indien een van hen meer verdient dan € 46.000. Eerder was al beslist dat het gebruikelijk loon vanwege de coronacrisis lager vastgesteld mag worden. Nu is bekend gemaakt dat het gebruikelijk loon in verhouding tot de omzet mag worden verlaagd. De vormgeving zal gaan lijken op een vergelijkbare maatregel ter vaststelling van het gebruikelijk loon tijdens de kredietcrisis rond het jaar 2009. Een voorwaarde destijds was dat in plaats van gebruikelijk loon geen dividend mocht worden uitgekeerd. Volgens berekeningen van het kabinet betekent de maatregel een gemiddeld voordeel van € 6.200 per dga.

Versoepeling urencriterium
Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben recht op tal van faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, waarvoor meestal vereist is dat minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf wordt gewerkt. Om te voorkomen dat ondernemers van wie het bedrijf door de coronacrisis stilligt of op een laag pitje staat deze faciliteiten verliezen, gaat de fiscus er voor de periode 1 maart t/m 31 mei 2020 vanuit dat minimaal 24 uur per week in het bedrijf is gewerkt, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed. Ook voor seizoensafhankelijke ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de horeca, zal worden gezorgd dat de versoepeling van toepassing is. Gemiddeld gaat het om een voordeel van € 1.800.

Vrije ruimte werkkostenregeling verhoogd
Via de werkkostenregeling kunnen vergoedingen en verstrekkingen aan het personeel belastingvrij worden uitgekeerd. De werkkostenregeling kent een zogenaamde vrije ruimte van 1,7% van de loonsom tot € 400.000, en van 1,2% over het meerdere. Alleen als vergoedingen en verstrekkingen in een jaar boven deze vrije ruimte uitkomen, betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing. Besloten is de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom voor 2020 te verhogen naar 3%. Hierdoor kunnen werkgevers hun werknemers in deze moeilijke tijden een extra onbelaste beloning geven, zoals een cadeaubon of bonus, zonder dat de werkgever hierdoor eerder 80% eindheffing moet betalen. Door de verhoging kan een werkgever maximaal € 5.200 extra aan vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte.

Verlies verrekenen via ‘coronareserve’
Bedrijven waarvan de winst belast wordt in de vennootschapsbelasting, zoals bv’s, mogen al dit jaar een te verwachten verlies over 2020 nemen in de aangifte vennootschapsbelasting 2019 door middel van de vorming van een zogenaamde coronareserve. Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Voorwaarde is dat deze coronareserve niet hoger is dan de winst van 2019.

Uitstel Wet excessief lenen bij eigen bv
Het wetsvoorstel inzake excessief lenen bij de eigen bv, in de volksmond de dga-taks, wordt met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023. Volgens het wetsvoorstel moet een dga belasting betalen over schulden bij de eigen bv die groter zijn dan € 500.000, waarbij een schuld ten behoeve van de eigen woning niet meetelt. Het uitstel betekent dat dga’s een jaar extra tijd hebben, tot 31 december 2023, om schulden bij hun bv af te lossen die groter zijn dan € 500.000, om zodoende belastingheffing te voorkomen.

Aftrek hypotheekrente niet in gevaar bij tijdelijk niet aflossen
Voor hypotheken die vanaf 2013 zijn afgesloten, geldt voor de aftrek van de hypotheekrente een aflossingsverplichting. Vanwege de coronacrisis bieden banken nu hun klanten aan om gedurende een periode van maximaal zes maanden hun rente- en aflossingsverplichting op te schorten. Om te voorkomen dat dit tot verlies van aftrek van de hypotheekrente lijdt, wordt de aflossingsverplichting versoepeld. Dit betekent dat de regels rond de inhaalaflossing worden versoepeld. De inhaalaflossing kan worden uitgesmeerd over het restant van de looptijd van de hypotheek, of er kan hiervoor een apart aflossingsschema worden afgesproken.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn staan u graag te woord. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

Read more

Maatregelen rondom coronacrisus – update 3 april 2020 11:00 uur

by Manon van der Woude on april 3, 2020
0 comments

Maatregelen rondom coronacrisus – update 3 april 2020 11:00 uur

Corona: de NOW als tegemoetkoming in de loonkosten

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen met een subsidie op de loonkosten. Het gaat niet alleen om de loonkosten van werknemers met een vast contract, ook die van de werknemers met een flexibel contract zoals oproepkrachten. Evenals payroll-medewerkers. Maar niet de DGA’s (en eventueel hun partners en andere familieleden) die niet onder de werknemersverzekeringen vallen.

Hoogte

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 100% is de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Bij een lager omzetverlies is de tegemoetkoming evenredig lager, dus bij een omzetverlies van 35% is de tegemoetkoming 90% van 35% = 31,5% van de loonkosten. Bij een omzetverlies van minder dan 20% is er geen tegemoetkoming.
De tegemoetkoming wordt nog verhoogd met 30% ter compensatie van pensioenlasten, sociale lasten en vakantietoeslag.

Loonsom

Doel van de NOW is dat werkgevers hun werknemers in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming wordt dan ook berekend over het uitbetaalde loon in de maanden maart, april en mei 2020. Om het ‘in stand houden van de werkgelegenheid’ te meten, wordt gekeken naar de loonsom over de maand januari zoals opgegeven in de aangifte loonheffingen. Hierop wordt ook het voorschot gebaseerd. Blijkt later dat in de maanden maart, april en mei 2020 minder is uitbetaald dan in januari, dan wordt de definitieve tegemoetkoming op dit mindere loon gebaseerd. Wordt er meer uitbetaald, dan blijft januari 2020 de (lagere) basis. Over een eventuele verlenging wordt uiterlijk 1 juni een besluit genomen.

Let op

Een flexwerker die 3 maanden of meer aaneengesloten bij u heeft gewerkt, kan stellen dat er ‘een rechtsvermoeden van arbeidsomvang’ is. Dit betekent dat hij aanspraak kan maken op loondoorbetaling gebaseerd op een gemiddelde van zijn gewerkte uren. Betaalt u hem niet door, dan ontvangt u voor hem geen tegemoetkoming terwijl u later wel geconfronteerd kunt worden met een looneis.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt afgezet tegen de omzet van het gehele jaar 2019, vermenigvuldigd met 3/12e. De omzetdaling moet zich hebben voorgedaan over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Dit naar keuze van de werkgever. De bij de aanvraag gedane keuze is definitief en kan later bij de definitieve aanvraag niet worden herzien. Er dient dan ook een weloverwogen keuze te worden gemaakt met betrekking tot de startdatum, een juiste keuze kan aanzienlijke voordelen opleveren.

Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW.

Een concern wordt als geheel gezien. Dit omdat de gedachte is dat concernonderdelen die goed blijven draaien de slecht draaiende onderdelen weten op te vangen. Als onderdelen van een concern een aanvraag doen, het gaat namelijk per loonheffingennummer, moet de omzetdaling bezien op concernniveau worden opgegeven.

Wellicht is de gemeten omzetdaling door bijvoorbeeld seizoenspatronen niet representatief, dit is helaas onvermijdelijk gegeven de benodigde eenvoud van een snel tot stand gekomen regeling. Correcties zijn niet mogelijk.

Aanvraag

Uiterlijk 14 april 2020 gaat de aanvraag voor de NOW open, maar vermoedelijk zal dit al eerder zijn, wellicht al op 6 april 2020. De aanvraagtermijn sluit 31 mei 2020. De aanvraag gebeurt bij het UWV. Naar verluidt is hiervoor geen e-herkenning nodig, slechts het loonheffingennummer.

Voorschot

Het UWV zal binnen 2-4 weken na een aanvraag een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De loonsom over januari 2020 geldt als uitgangspunt voor de berekening van dit voorschot. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet in de gekozen driemaandsperiode is geweest en wat de werkelijke loonsom over de periode maart tot en met mei is. Hiertoe moet de werkgever een definitieve aanvraag doen, uiterlijk binnen 24 weken na 31 mei 2020. Gebeurt dit niet, dan wordt het voorschot teruggevorderd.

Verplichtingen werkgever

Wordt een tegemoetkoming verleend, dan heeft de werkgever enkele verplichtingen, waaronder:

 • De werkgever doet na 18 maart 2020, zolang de subsidieperiode duurt, geen verzoek om ontslag van een werknemer;
 • De tegemoetkoming wordt uitsluitend gebruikt om de loonkosten te betalen;
 • Het personeel wordt geïnformeerd over de tegemoetkoming.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn staan u graag te woord. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de aanvraag. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

Read more

Invoering maatregelen rondom coronacrisis – update 30 maart 2020 13:00 uur

by Manon van der Woude on maart 30, 2020
0 comments

Invoering maatregelen rondom coronacrisis – update 30 maart 2020 13:00 uur

Vrijdag 27 maart heeft de Staatssecretaris van Sociale Zaken per brief aan de Tweede Kamer een nadere invulling aangekondigd op de eerder toegezegde maatregelen in verband met de coronacrisis. Nog niet alle maatregelen zijn in werking getreden en voor zover dit wel is gebeurd bleek reeds dit weekend dat er, ten onrechte, bepaalde ondernemers en branches buiten de steunmaatregelen vallen. Dit is – en wordt – verder aangepast naarmate meer duidelijkheid bestaat omtrent de ondernemers en branches die hard getroffen worden door deze crisis. Hieronder treft u een nadere toelichting aan op onder andere een aantal regelingen waarop zzp’ers en DGA’s zich kunnen beroepen.

1. Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart (TOGS)

Ondernemers in sectoren die specifiek zijn getroffen door het coronavirus, kunnen nu een tegemoetkoming in de kosten aanvragen voor een bedrag van € 4.000 netto. Het gaat hier om de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), eerder bekend als het Noodloket. De aanvraag kan tot en met 26 juni 2020 17.00 uur worden ingediend. Het betreft een gift. Om oneigenlijk gebruik te voorkomen vindt er wel controle plaats op de aanvragen.

Specifieke sectoren

De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Ondernemers in de non-foodsector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart 2020 geactualiseerd.

Digitaal aanvragen

De aanvraag moet digitaal worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona . Voor de aanvraag is eHerkenning nodig, niveau 1 of hoger, of DigiD. Wij kunnen, als adviseur, met eHerkenning de aanvraag voor u doen. Wel moet u ons kantoor dan een machtiging verlenen.

Voorwaarden

Er gelden voor de tegemoetkoming diverse voorwaarden. De belangrijkste zijn:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • uw bedrijf behoort tot een van genoemde sectoren; dit moet blijken uit de inschrijving op peildatum 15 maart 2020 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • in uw onderneming werken maximaal 250 personen;
 • uw onderneming is niet failliet en heeft geen verzoek tot verlening van surseance van betaling ingediend;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van ten minste € 4.000;
 • u verwacht van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan vaste lasten, ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen;
 • u heeft over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan overheidssteun ontvangen.

Ook geen onderneming aan huis

Een andere voorwaarde is dat uw onderneming gevestigd is buiten de woning. De enige uitzondering vormen eet- en drinkgelegenheden, bijvoorbeeld een café waarvan de eigenaar, huurder of pachter boven de zaak woont.

De aanvraag

Voor de aanvraag heeft u (samengevat) nodig:

 • een eHerkenningsmiddel niveau 1 (of hoger) of DigiD;
 • het KVK-nummer van de onderneming (let op: niet vestigingsnummer/RSIN);
 • de SBI-code van de hoofdactiviteit van de onderneming;
 • het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
 • contactgegevens ondernemer: naam, telefoonnummer en e-mailadres

Wanneer ontvangt u uw geld?

RVO probeert binnen twee weken een besluit te nemen. Daarna betaalt men binnen een paar werkdagen uit. Lukt het RVO niet om binnen twee weken een besluit te nemen, dan ontvangt u hierover op tijd bericht.

Let op!

De eerste uren dat er kon worden aangevraagd was het erg druk. De systemen konden dat niet of nauwelijks aan. Zorg dat u alles bij de hand heeft. Ook ging het bij de SBI-codes soms fout. Daar wordt aan gewerkt.

2. Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’ers (TOZO)

Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, van 1 maart tot en met 31 mei 2020, via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor de kosten van levensonderhoud en/of bedrijfskapitaal. Dit geldt alleen voor zelfstandigen, onder wie ook de DGA, die door de coronacrisis geen of maar heel weinig inkomen hebben. Dit is terug te vinden in de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo).

Levensonderhoud

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege.

Voorschot

Gemeenten (aanvraag wordt gedaan in de woonplaats van ondernemer) gaan vanaf nu van start met de uitvoering van de regeling, hetgeen gebeurt op basis van een voorschot. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. Het inkomen van de zelfstandige wordt aangevuld tot maximaal € 1.500 netto voor gehuwden en maximaal € 1.050 netto voor alleenstaanden. Voor jongeren tussen de 18 en 21 jaar wordt de lagere bijstandsnorm gehanteerd. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar al informatie op staat.

Geen toetsing vooraf

De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald. De zelfstandige dient te verklaren dat het inkomen in de komende drie maanden naar verwachting minder zal bedragen dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis. Het inkomen wordt dus vooraf niet getoetst.

Let op!

De uitkering telt gewoon mee als inkomen voor de toeslagen. Die kunnen hierdoor dus lager worden. U dient dit zelf door te geven, anders loopt u het risico dat u te veel ontvangen toeslagen later moet terugbetalen!

Vanaf 1 maart

Een aanvraag voor levensonderhoud kan tot en met 31 mei 2020 worden ingediend. Een aanvraag voor een uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd tot en met 1 maart 2020.

Terugwerkende kracht is mogelijk voor alle aanvragen die zijn ingediend binnen de looptijd van de regeling, dus tot en met 31 mei 2020. De uitkering voor levensonderhoud wordt in één keer voor drie maanden toegekend en wordt per maand uitbetaald.

Let op!

De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet achteraf te worden terugbetaald.

Eisen

Voor het verkrijgen van de tijdelijke bijstand gelden de volgende eisen:

 • U bent een gevestigde zelfstandige, leeftijd vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;

Let op: aangekondigd is dat met spoed wordt bekeken hoe steun kan worden geboden aan ondernemers die in Nederland een bedrijf hebben en in het buitenland wonen, of andersom. In principe hebben zij echter recht op bijstand in het woonland;

 • U bent Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Uw bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, bijvoorbeeld dat u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel vóór 17 maart 2020 18.45 uur;
 • U bent vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en heeft in 2019 minimaal 1.225 uur (gemiddeld 24 uur per week) in uw eigen bedrijf of zelfstandig beroep gewerkt. Werkt een aanvrager korter dan een jaar als zelfstandige, dan geldt het urencriterium voor het aantal maanden dat is gewerkt;
 • U woont in de gemeente waar u aanvullende inkomensondersteuning aanvraagt.

Let op!

De regeling geldt ook voor zelfstandigen met personeel en in beginsel ook voor DGA’s van een bv die aan de voorwaarden voldoen. De DGA dient dan aannemelijk te maken dat de bv geen salaris meer kan betalen.

Lening bedrijfskapitaal

Zelfstandig ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in liquiditeitsproblemen komen, kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.157 met een rente van 2%. Deze is binnen vier weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost.

Om in aanmerking te komen voor een lening moet een zelfstandig ondernemer verklaren en aannemelijk maken dat hij of zij liquiditeitsproblemen heeft als gevolg van het coronavirus.

Geen kostendelersnorm

Bij de uitvoering van de regelingen blijft de zogenoemde kostendelersnorm buiten beschouwing. Deze norm betekent dat de bijstandsuitkering lager wordt wanneer meerdere volwassenen samenwonen, omdat ervan wordt uitgegaan dat de kosten worden gedeeld. Nu gebeurt dat dus niet.

Let op!

Controle op de rechtmatigheid van de bijstand vindt veelal achteraf plaats. In geval van fraude zal de bijstand met boete worden teruggevorderd. Dit betekent dat zelfstandig ondernemers die een beroep doen op de regeling verplicht zijn uit zichzelf aan de gemeente alle inlichtingen te verstrekken die van invloed kunnen zijn op het recht op of de hoogte van de uitkering. Denk aan wijzigingen in de inkomenssituatie van de zelfstandige.

3. Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)

Wij zien in de praktijk dat er ook zeer veel vraag is naar de NOW. U kunt de tegemoetkoming nu nog niet aanvragen. Vanaf wanneer dit wel mogelijk is, zal zo snel mogelijk bekend worden gemaakt. De periode waarover u als werkgever de tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van de datum waarop de regeling ingaat. U kunt een tegemoetkoming krijgen voor omzetverlies vanaf 1 maart 2020. Volgens het kabinet zal een dezer dagen de uitwerking van de NOW volgen.

Zodra bekend is wanneer de aanvragen kunnen worden ingediend en er meer bekend is omtrent de informatie die moet worden verschaft bij de aanvraag zullen wij u nader berichten.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst zijn bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

 

Read more

Extra maatregelen rondom coronavirus update 18 maart 2020 13:00 uur

by Manon van der Woude on maart 18, 2020
0 comments

Extra maatregelen rondom coronavirus update 18 maart 2020 13:00 uur

Coronavirus: kabinet neemt extra pakket maatregelen voor economie

Het kabinet heeft gisteren, 17 maart, besloten om vanwege het coronavirus vergaande economische maatregelen te nemen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket aan maatregelen biedt maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en zelfstandigen een overbrugging bieden door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.

Het nu aangekondigde pakket komt boven op de economische maatregelen die reeds op donderdag 12 maart waren genomen.

1. Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting, waarover wij in onze eerdere nieuwsbrief inzake corona-maatregelen spraken, is per direct ingetrokken aangezien deze regeling niet toereikend is gebleken.

Momenteel wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld, de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)”. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Ook gaat de regeling niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers voor 100% door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en aanvragen kunnen vanaf dat moment worden ingediend bij het UWV. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Reeds ingediende aanvragen die nog niet zijn afgehandeld zullen worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat zullen (opnieuw) verzoeken om aan te leveren aanvullende gegevens worden verstuurd.

2. Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor drie maanden om zelfstandigen te ondersteunen. Deze maatregel moet zo snel mogelijk ingaan. De voorziening is geënt op het “Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)” en wordt uitgevoerd door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Deze tijdelijke regeling bevat als belangrijkste elementen:
• De toets op levensvatbaarheid die het BBZ kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
• Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
• De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. EUR 1.500 per maand (netto) en hoeft niet terugbetaald te worden.

Het kabinet gaat met gemeenten in gesprek hoe zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan deze regeling.

3. Noodloket

Er komt een noodloket voor tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ondernemers actief in de horeca, maar ook andere ondernemers die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, bijvoorbeeld vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van EUR 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

4. Uitstel van betaling van belastingen

Het kabinet had reeds aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen. Indien uitstel van betaling wordt aangevraagd bij de Belastingdienst worden invorderingsmaatregelen stilgezet en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Deskundigenverklaringen en andere formele vereisten kunnen later aangevuld worden.

De Belastingdienst zal de komende tijd ook afzien van verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen, dan wel deze terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen.

5. Invorderingsrente en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%.

Naast invorderingsrente kan ook belastingrente verschuldigd zijn. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De belastingrente kan om technische redenen pas ingaan vanaf juni dit jaar (voor inkomstenbelasting vanaf juli).

6. Wijzigen voorlopige aanslagen

Indien een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd en in de loop van het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de in de voorlopige aanslag voorziene winst, kan (elektronisch) om vermindering van deze voorlopige aanslag worden gevraagd. Dit zal er direct toe leiden dat er minder belasting betaald dient te worden, of dat reeds vervallen termijnen worden terugbetaald. Deze verzoeken om vermindering zullen worden ingewilligd.

7. Verruiming borgstelling BMKB

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, waardoor zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

8. Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijk gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling “Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)”. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

9. GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling (garantie ondernemingsfinanciering). Met de GO helpt de overheid zowel het mkb als (middel-)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf EUR 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal EUR 50 miljoen per onderneming.

Het garantiebudget van de GO zal aanzienlijk worden verhoogd van EUR 400 miljoen tot EUR 1,5 miljard. De maximale GO-faciliteit per onderneming zal worden verhoogd van EUR 50 miljoen naar EUR 150 miljoen. Hierdoor ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Deze verruimingen zullen binnen een week geeffectueerd worden.

Naast verruiming van bovenstaande regelingen wordt ook de Qredits-regeling verruimd (financiering starters en ondernemers in het kleinbedrijf).

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst zijn bij de diverse aanvragen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.

 

 

Read more

Fiscale en economische maatregelen rondom coronavirus

by Manon van der Woude on maart 16, 2020
0 comments

Fiscale en economische maatregelen rondom coronavirus

16 maart 2020 - 12:00 uur

De uitbraak van het coronavirus zal een aanzienlijke impact hebben op het (Nederlandse) bedrijfsleven. De impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in zowel binnen- en buitenland. Op dit moment is hier nog niets met zekerheid over te zeggen. De Nederlandse regering heeft per brief van 12 maart jl. enkele fiscale en economische maatregelen bekendgemaakt die direct, dan wel op zeer korte termijn, worden ingevoerd. Hieronder zullen wij deze maatregelen kort toelichten.

Fiscale maatregelen

 

Uitstel van betaling

De regering heeft aangekondigd dat de Nederlandse belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde btw, inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting, indien de ondernemer schriftelijk kan aantonen dat het door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, zal zij de invordering van belasting opschorten. Een individuele beoordeling van het verzoek zal op een later tijdstip plaatsvinden. De gebruikelijke vereisten voor uitstel van betaling blijven van toepassing.

Afzien van verzuimboetes

In de komende periode zal de belastingdienst afzien van het opleggen van verzuimboetes of de opgelegde boetes voor het te laat betalen van belasting terugdraaien.

Verlaging voorlopige aanslagen

Indien een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd en in de loop van het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de in de voorlopige aanslag voorziene winst, kan (elektronisch) om vermindering van deze voorlopige aanslag worden gevraagd. Dit zal er direct toe leiden dat er minder belasting betaald dient te worden. De regering heeft aangegeven dat de belastingdienst verzoeken om vermindering in verband met het coronavirus zal inwilligen.

Overige fiscale aandachtspunten

Los van bovenstaande specifieke corona-maatregelen zijn er reguliere fiscale regeling die mogelijk soelaas bieden of waar extra aandacht aan geschonken dient te worden. Er valt dan te denken aan bijvoorbeeld het verzoeken om voorlopige verliesverrekening (vennootschapsbelasting) of verzoeken om teruggave van afgedragen btw indien de vordering op de debiteur oninbaar blijkt. Maar wees ook alert bij bijvoorbeeld het inlenen van personeel van een organisatie die de loonbelasting en sociale zekerheidspremies niet meer kan afdragen, waardoor de inlenende partij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Economische maatregelen

 

Werktijdverkorting

Ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus en aan de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Dit is een bestaande regeling waarop bedrijven een beroep kunnen doen indien zij door calamiteiten een tijdelijk verlies van werkuren hebben. Deze calamiteit, zoals de coronacrisis, moet leiden tot een werkuitval van minimaal twee weken en maximaal 24 weken. Er moet geen werk zijn voor minimaal 20% van het personeel. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemers recht hebben op de werkloosheidsuitkering.

Bijstandverlening zelfstandigen

Zelfstandigen zijn geen werknemers en kunnen zich dus niet beroepen op de regeling voor werktijdverkorting. Wel kunnen zij een beroep doen op het “Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004”. Hiervoor moeten zij zich wenden tot de gemeente waar zij zijn ingeschreven.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

De overheid heeft per 16 maart met een tijdelijke verruiming van de regeling “Borgstelling MKB-kredieten”(BMKB) ingesteld. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De huidige borgstelling door de overheid zal verhoogd worden van 90% van 50% van een krediet naar 90% van 75% van een krediet. De regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming.

Read more

De verwerkersovereenkomst

by Manon van der Woude on mei 31, 2018
0 comments

De verwerkersovereenkomst (AVG)

Volgens de recent in werking getreden Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bent u, wanneer u klant bent van Van Duyn Van der Geer B.V., in de meeste gevallen verplicht om een verwerkersovereenkomst met ons af te sluiten omdat wij namens u persoonsgegevens verwerken. Uiteraard hebben wij stappen ondernomen en lichten deze graag toe.

Wat staat er in de verwerkersovereenkomst?

U en/of uw organisatie heeft persoonsgegevens aan Van Duyn Van der Geer B.V. overhandigd ten behoeve van de financiële administratie en/of controle van uw financiën, daarom bent u verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten. Maar wat staat er in de verwerkersovereenkomst? In de verwerkersovereenkomst staan onze afspraken vermeld rond de doel en de aard van de verwerking van uw persoonsgegevens en welke soort persoonsgegevens worden verwerkt. Om u hierin te ondersteunen hebben wij een standaard verwerkersovereenkomst voor u opgesteld. Aangezien de verwerkersovereenkomst onlosmakelijk verbonden is aan onze Algemene voorwaarden, verwijzen wij u ook graag naar de Algemene voorwaarden:

In de verwerkersovereenkomst vindt u ook een toelichting over de inzet van sub-verwerkers. Een sub-verwerker is degene die de verwerker (in dit geval VDVDG) bijstaat bij het verwerken van de persoonsgegevens. Wij werken samen met:

 • Twinfield
 • Exact Online
 • Basecone
 • Visionplanner
 • Caseware
 • Afas
 • Unit4 - Salaris Online
 • Loket

Heeft u vragen of ontvangt u graag meer informatie?

Stuur uw e-mail aan privacy@vdvdg.nl of neem contact op met uw relatiebeheerder via 071 409 04 09.

Read more

Belangrijke wijziging VDVDG

by Manon van der Woude on december 11, 2017
0 comments

Belangrijke wijziging VDVDG

Het einde van het jaar nadert, voor ons een goed moment om alvast vooruit te kijken. Wij starten het nieuwe jaar met een voor ons kantoor belangrijke wijziging omdat per 1 januari 2018 twee aandeelhouders, Theo van Duijn en Ton Koelewijn, ons kantoor gaan verlaten. Zij hebben beiden aan de basis gestaan van onze onderneming, Van Duyn Van der Geer accountants en adviseurs, en het kantoor gebracht waar het nu staat. Met dit vertrek gaan zij hun beide lange carrières als professional in accountancy en fiscaliteit afsluiten.jaar 2018

Voor Van Duyn Van der Geer is de tijd aangebroken om de focus te gaan verleggen. Wanneer Theo en - of Ton direct bij u of uw onderneming betrokken zijn als adviseur, zult u zeker iets merken van deze verandering. Uiteraard dragen wij er zorg voor dat uw dossier zorgvuldig overgedragen wordt. Zij worden vervangen door één van onze andere professionals (hoogstwaarschijnlijk al een bekende voor u), bij de keuze van vervanging houden wij uw wensen en belangen scherp in het oog.

 

Wij zijn er van overtuigd dat wij op een prettige manier de samenwerking voortzetten.

Met vragen kunt u altijd contact opnemen met één van de leden van de Directie of het Management team via e-mail en telefoon 071 409 04 09.

Read more