Wet Arbeidsmarkt in Balans

Met de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 zullen diverse arbeidsrechtelijke regels aangepast worden. Wat zijn de hoofdlijnen van deze wetgeving en waar moeten wij nu al mee aan de slag?

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De wet Arbeidsmarkt in balans bestaat uit verschillende onderdelen :

1. De ketenregeling

Tot 1 januari 2020 is er sprake van een vast contract als een vierde opvolgend contract wordt aangegaan en/of als elkaar opvolgende contracten gezamenlijk een periode van twee jaar overschrijden. Van opvolgende contracten is sprake bij een tussenpoos van zes maanden of minder. Per 1 januari 2020 wordt het drie jaar in plaats van twee jaar; tussenpoos blijft zes maanden. Bij cao kan de periode van 3 jaar worden verlengd tot max 4 jaar. De tussenpoos van zes maanden kan verkort worden tot 3 maanden voor in die cao genoemde functies die gedurende ten hoogste een periode van negen maanden kunnen worden uitgeoefend.Voor een contract dat eindigt op of na 1 januari 2020 gaat de nieuwe regeling gelijk in, ook als het contract is ingegaan voor 1 januari 2020.Actie: inventariseer hoeveel tijdelijke contracten er zijn, hoeveel verlengingen er zijn geweest en wat is de duur nog van de openstaande termijn. Bij nieuwe contracten, hou alvast rekening met de nieuwe regelgeving.

2. Transitievergoeding

Tot 1 januari 2020 heb je bij een dienstverband langer dan twee jaar recht op een transitievergoeding als het dienstverband eindigt op initiatief van de werkgever of als het contract niet meer wordt verlengd. Over de eerste 10 jaar is dat 1/3 maandsalaris per jaar, daarboven wordt dat ½ maandsalaris per dienstjaar. 50-plussers krijgen na 10 jaar een heel maandsalaris per dienstjaar. Per 1 januari 2020 heb je vanaf aanvang van het dienstverband al recht op 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De regeling voor 50-plussers na 10 jaar komt te vervallen. Actie: Denk erover na of het opnemen van het aanzeggen in het arbeidscontract nog wel zo handig is. Stel dat werknemer zelf niet wil verlengen heeft u toch als werkgever aangezegd en is transitievergoeding verschuldigd.

Compensatie transitievergoeding na 2 jaar ziekte

Als de werknemer meer dan 2 jaar ziek is, kan de werkgever ontslag aanvragen bij het UWV. De zieke werknemer heeft dan recht op transitievergoeding. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie bij het UWV aanvragen als zij een zieke werknemer ontslaan. Deze compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald.

Actie: Inventariseer of er sprake is geweest van bovenstaande situatie en agendeer 1 april 2020 om alsnog compensatie aan te vragen met terugwerkende kracht.

3. Oproepovereenkomsten voor nul-uren- en minmaxcontracten krijgen vaste omvang

Tot 1 januari 2020 kunnen werkgevers en werknemers een oproepovereenkomst oneindig voortzetten. Vanaf 1 januari 2020 bent u als werkgever verplicht na één jaar een contract aan te bieden met daarin opgenomen het gemiddelde aantal uur gewerkt in het voorliggende jaar. Deze overeenkomst moet schriftelijk worden aangegaan. Doet u dat niet, blijft de oproepkracht recht hebben op loon over het gemiddelde aantal uren per maand in het jaar voorafgaand aan. Er is geen overgangsrecht en de regeling gaat direct in op 1 januari 2020 voor alle oproepkrachten die op dat moment langer dan 12 maanden in dienst zijn.

Actie: Inventariseer het aantal oproepovereenkomsten en kijk naar de gemiddelde arbeidsduur per werknemer. Bekijk naar de contracten die aflopen voor 1 januari 2020 en bepaal of u deze werknemers wel een vast aantal uren wilt geven. Zo niet, neem op tijd afscheid van elkaar. Sluit nieuwe oproepovereenkomsten af nooit langer dan 11 maanden.

4. Aanpassen ontslag recht, de cumulatiegrond

Als u nu een werknemer in vaste dienst wil ontslaan moet u volledig voldoen aan één van de acht ontslaggronden. Met het invoeren van de WAB is het mogelijk dat twee of meer onvoldragen ontslaggronden ook een ontslaggrond kunnen vormen.

Vragen over de WAB?Heidi Hamelinck

Voor meer informatie en met vragen neemt u contact op met onze collega Heidi Hamelinck via 071 409 04 09 of hhamelinck@vdvdg.nl. Zij helpt u graag verder.