Alweer enige tijd geleden werd het steunpakket Coronamaatregelen 3.0 afgekondigd. Op dat moment was het Coronavirus wat meer naar de achtergrond gedrongen en werd een versobering van de verschillende regelingen ingezet. Ondertussen is het virus weer in alle hevigheid terug en kunnen op korte termijn de aanvragen voor de regelingen met betrekking tot deze periode, het vierde kwartaal, worden aangevraagd. Het oplaaien van het virus deed de vraag opkomen of de regelingen niet verder verruimd moesten worden. Hier is in beperkte mate gehoor aan gegeven. Hieronder treft u een toelichting aan op de huidige regelingen.

NOW 3.0: omzetverlies omhoog, tegemoetkoming omlaag

De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met omzetverlies wordt verlengd. De verlenging betreft drie keer een periode van drie maanden. In de eerste periode van de verlenging (oktober tot en met december 2020) moet het omzetverlies – net als in de eerdere versies – minstens 20% zijn. De compensatie van de loonkosten bedraagt dan maximaal 80% in plaats van 90%, zoals onder NOW 1.0 en 2.0 het geval was.

In de tweede (januari tot en met maart 2021) en derde periode (april tot en met juni 2021) moet het omzetverlies minstens 30% bedragen om in aanmerking te komen. De compensatie loopt dan af naar maximaal 70%, respectievelijk 60%, van de loonkosten. De opslag van 40% die op de loonkosten wordt gerekend in verband met werkgeverslasten blijft gehandhaafd.

NOW 3.0 Minimaal omzetverlies Maximale compensatie
Oktober t/m december 2020 20% 80%
Januari t/m maart 2021 30% 70%
April t/m juni 2021 30% 60%

Beperkte loondaling zonder gevolgen
Werkgevers kunnen hun loonsom nu wel gedeeltelijk verlagen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de tegemoetkoming ingevolge de NOW 3.0. In de eerste periode van drie maanden mag de loonsom 10% dalen, in de tweede periode mag dit 15% zijn en in de derde periode 20%. De reden van de loonsomdaling is voor de NOW 3.0 niet van belang; dit kan het gevolg zijn van ontslagen of bijvoorbeeld door afspraken over het vrijwillig inleveren van salaris. Het is nog onduidelijk welke korting op de tegemoetkoming volgt als genoemde percentages worden overschreden.

Ontslagboete vervalt
Ondernemers krijgen in beginsel geen korting meer op de NOW-subsidie als sprake is van ontslag om bedrijfseconomische redenen. Dit was bij NOW 2.0, afhankelijk van de situatie, wel het geval.

Aanvragen NOW 3.0 in november
De aanvragen voor NOW 3.0 kunnen tussen 16 november 2020 en medio december 2020 worden ingediend. Deze aanvraag geldt dan voor de eerste periode van oktober tot en met december 2020.

TVL: naar € 90.000

Vanaf medio november kunnen ondernemers uit (nagenoeg) alle bedrijfssectoren een aanvraag doen voor de tweede periode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Nieuw is dat bedrijven voor het vierde kwartaal van 2020 geen specifieke SBI-code hoeven te hebben. Alle SBI-codes komen in aanmerking (enkele financiële instellingen daargelaten). Hierdoor kunnen meer ondernemers een beroep doen op de TVL dan in de voorgaande periode.
De TVL kan 3 keer aangevraagd worden, telkens voor een periode van 3 maanden. Voor iedere periode moet een nieuwe aanvraag gedaan worden. Bedrijven kunnen in elke periode voor het eerst de TVL aanvragen, ook als ze de voorgaande periode geen aanvraag deden of niet in aanmerking kwamen.

Wijzigingen
De belangrijkste verschillen met de TVL in de eerste periode:

  • Voor het vierde kwartaal van 2020 komen ondernemers uit alle bedrijfssectoren – dus met alle SBI-codes – in aanmerking.
  • Een ondernemer moet minimaal € 3.000 vaste lasten hebben in 3 maanden (eerder: € 4.000 in 4 maanden).
  • Voor TVL Q4 2020 geldt nog de grens van minimaal 30% omzetverlies. Vanaf de derde periode gaat de grens van het omzetverlies in stappen omhoog.
  • De subsidie bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 (eerder: minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000).

3 nieuwe periodes

  • TVL Q4 2020: 1 oktober tot en met 31 december 2020
  • TVL Q1 2021: 1 januari tot en met 31 maart 2021
  • TVL Q2 2021: 1 april tot en met 30 juni 2021

Aanvullende subsidie
Op de horeca en evenementenbranche zijn aanvullende subsidies van toepassing. Voor de horeca betreft dit een eenmalige aanvullende subsidie. Dit bedrag komt boven op de TVL-subsidie. Vanaf medio november 2020 kunnen gesloten horecagelegenheden de TVL aanvragen en komen ze direct ook in aanmerking voor de aanvullende subsidie. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het 4e kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Deze aparte module wordt nog verder uitgewerkt en komt later beschikbaar.

Uitstel van betaling van belastingen

Tot 1 oktober 2020 konden ondernemers verzoeken om bijzonder uitstel van betaling van belastingen wegens Corona. Dit werd dan verleend voor een periode van 3 maanden. Na afloop van die 3 maanden kon onder voorwaarden om verlenging worden verzocht. Dit wordt dan in beginsel tot 31 december 2020 verleend.
Ondernemers die hier niet eerder gebruik van hebben gemaakt kunnen nu alsnog om uitstel verzoeken. Dit uitstel geldt dan voor openstaande belastingschulden vanaf 12 maart 2020 en nog opkomende belastingverplichtingen tot en met 31 december 2020. De in deze periode opgebouwde schulden dienen vanaf 1 juli 2021 worden afgelost, gespreid over een periode van 36 maanden.

Tozo ook verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) blijft ook gehandhaafd tot 1 juli 2021. Nieuw is de voorwaarde dat de ondernemer over niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken, zoals banksaldi. Daarbij blijven bedrijfskapitaal, de eigen woning en afgeschermd pensioen buiten de berekening. De toets op het inkomen van de partner blijft van kracht.
Ook blijft de mogelijkheid bestaan om een lening via de Tozo af te sluiten voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding in krijgen via de gemeente.

Aanvragen
De Tozo 3.0 is aan te vragen tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021. De startdatum van de aanvraagmogelijkheid kan per gemeente verschillen. Houd de website van uw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor u en uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.