Maatregelen rondom coronacrisus – update 3 april 2020 11:00 uur

Corona: de NOW als tegemoetkoming in de loonkosten

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid) is bedoeld om werkgevers die te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen met een subsidie op de loonkosten. Het gaat niet alleen om de loonkosten van werknemers met een vast contract, ook die van de werknemers met een flexibel contract zoals oproepkrachten. Evenals payroll-medewerkers. Maar niet de DGA’s (en eventueel hun partners en andere familieleden) die niet onder de werknemersverzekeringen vallen.

Hoogte

De hoogte van de tegemoetkoming hangt af van het omzetverlies. Bij een omzetverlies van 100% is de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Bij een lager omzetverlies is de tegemoetkoming evenredig lager, dus bij een omzetverlies van 35% is de tegemoetkoming 90% van 35% = 31,5% van de loonkosten. Bij een omzetverlies van minder dan 20% is er geen tegemoetkoming.
De tegemoetkoming wordt nog verhoogd met 30% ter compensatie van pensioenlasten, sociale lasten en vakantietoeslag.

Loonsom

Doel van de NOW is dat werkgevers hun werknemers in dienst houden en doorbetalen. De tegemoetkoming wordt dan ook berekend over het uitbetaalde loon in de maanden maart, april en mei 2020. Om het ‘in stand houden van de werkgelegenheid’ te meten, wordt gekeken naar de loonsom over de maand januari zoals opgegeven in de aangifte loonheffingen. Hierop wordt ook het voorschot gebaseerd. Blijkt later dat in de maanden maart, april en mei 2020 minder is uitbetaald dan in januari, dan wordt de definitieve tegemoetkoming op dit mindere loon gebaseerd. Wordt er meer uitbetaald, dan blijft januari 2020 de (lagere) basis. Over een eventuele verlenging wordt uiterlijk 1 juni een besluit genomen.

Let op

Een flexwerker die 3 maanden of meer aaneengesloten bij u heeft gewerkt, kan stellen dat er ‘een rechtsvermoeden van arbeidsomvang’ is. Dit betekent dat hij aanspraak kan maken op loondoorbetaling gebaseerd op een gemiddelde van zijn gewerkte uren. Betaalt u hem niet door, dan ontvangt u voor hem geen tegemoetkoming terwijl u later wel geconfronteerd kunt worden met een looneis.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt afgezet tegen de omzet van het gehele jaar 2019, vermenigvuldigd met 3/12e. De omzetdaling moet zich hebben voorgedaan over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op 1 maart, 1 april of 1 mei 2020. Dit naar keuze van de werkgever. De bij de aanvraag gedane keuze is definitief en kan later bij de definitieve aanvraag niet worden herzien. Er dient dan ook een weloverwogen keuze te worden gemaakt met betrekking tot de startdatum, een juiste keuze kan aanzienlijke voordelen opleveren.

Met een meetperiode van drie maanden voor de omzetdaling wordt voorkomen dat een vrij beperkte en kortdurende daling van de omzet al in aanmerking komt voor een subsidie uit hoofde van de NOW.

Een concern wordt als geheel gezien. Dit omdat de gedachte is dat concernonderdelen die goed blijven draaien de slecht draaiende onderdelen weten op te vangen. Als onderdelen van een concern een aanvraag doen, het gaat namelijk per loonheffingennummer, moet de omzetdaling bezien op concernniveau worden opgegeven.

Wellicht is de gemeten omzetdaling door bijvoorbeeld seizoenspatronen niet representatief, dit is helaas onvermijdelijk gegeven de benodigde eenvoud van een snel tot stand gekomen regeling. Correcties zijn niet mogelijk.

Aanvraag

Uiterlijk 14 april 2020 gaat de aanvraag voor de NOW open, maar vermoedelijk zal dit al eerder zijn, wellicht al op 6 april 2020. De aanvraagtermijn sluit 31 mei 2020. De aanvraag gebeurt bij het UWV. Naar verluidt is hiervoor geen e-herkenning nodig, slechts het loonheffingennummer.

Voorschot

Het UWV zal binnen 2-4 weken na een aanvraag een voorschot verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming. De loonsom over januari 2020 geldt als uitgangspunt voor de berekening van dit voorschot. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling van de omzet in de gekozen driemaandsperiode is geweest en wat de werkelijke loonsom over de periode maart tot en met mei is. Hiertoe moet de werkgever een definitieve aanvraag doen, uiterlijk binnen 24 weken na 31 mei 2020. Gebeurt dit niet, dan wordt het voorschot teruggevorderd.

Verplichtingen werkgever

Wordt een tegemoetkoming verleend, dan heeft de werkgever enkele verplichtingen, waaronder:

  • De werkgever doet na 18 maart 2020, zolang de subsidieperiode duurt, geen verzoek om ontslag van een werknemer;
  • De tegemoetkoming wordt uitsluitend gebruikt om de loonkosten te betalen;
  • Het personeel wordt geïnformeerd over de tegemoetkoming.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn staan u graag te woord. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de aanvraag. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.