Fiscale en economische maatregelen rondom coronavirus

16 maart 2020 – 12:00 uur

De uitbraak van het coronavirus zal een aanzienlijke impact hebben op het (Nederlandse) bedrijfsleven. De impact op de Nederlandse economie zal afhangen van de snelheid waarmee het coronavirus onder controle komt in zowel binnen- en buitenland. Op dit moment is hier nog niets met zekerheid over te zeggen. De Nederlandse regering heeft per brief van 12 maart jl. enkele fiscale en economische maatregelen bekendgemaakt die direct, dan wel op zeer korte termijn, worden ingevoerd. Hieronder zullen wij deze maatregelen kort toelichten.

Fiscale maatregelen

 

Uitstel van betaling

De regering heeft aangekondigd dat de Nederlandse belastingdienst uitstel van betaling zal verlenen voor verschuldigde btw, inkomstenbelasting, loonbelasting en vennootschapsbelasting, indien de ondernemer schriftelijk kan aantonen dat het door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra de belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, zal zij de invordering van belasting opschorten. Een individuele beoordeling van het verzoek zal op een later tijdstip plaatsvinden. De gebruikelijke vereisten voor uitstel van betaling blijven van toepassing.

Afzien van verzuimboetes

In de komende periode zal de belastingdienst afzien van het opleggen van verzuimboetes of de opgelegde boetes voor het te laat betalen van belasting terugdraaien.

Verlaging voorlopige aanslagen

Indien een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd en in de loop van het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de in de voorlopige aanslag voorziene winst, kan (elektronisch) om vermindering van deze voorlopige aanslag worden gevraagd. Dit zal er direct toe leiden dat er minder belasting betaald dient te worden. De regering heeft aangegeven dat de belastingdienst verzoeken om vermindering in verband met het coronavirus zal inwilligen.

Overige fiscale aandachtspunten

Los van bovenstaande specifieke corona-maatregelen zijn er reguliere fiscale regeling die mogelijk soelaas bieden of waar extra aandacht aan geschonken dient te worden. Er valt dan te denken aan bijvoorbeeld het verzoeken om voorlopige verliesverrekening (vennootschapsbelasting) of verzoeken om teruggave van afgedragen btw indien de vordering op de debiteur oninbaar blijkt. Maar wees ook alert bij bijvoorbeeld het inlenen van personeel van een organisatie die de loonbelasting en sociale zekerheidspremies niet meer kan afdragen, waardoor de inlenende partij daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Economische maatregelen

 

Werktijdverkorting

Ondernemingen die getroffen worden door het coronavirus en aan de voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de regeling werktijdverkorting. Dit is een bestaande regeling waarop bedrijven een beroep kunnen doen indien zij door calamiteiten een tijdelijk verlies van werkuren hebben. Deze calamiteit, zoals de coronacrisis, moet leiden tot een werkuitval van minimaal twee weken en maximaal 24 weken. Er moet geen werk zijn voor minimaal 20% van het personeel. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers een beroep doen op de werkloosheidsuitkering (WW-uitkering). Voorwaarde is wel dat de betreffende werknemers recht hebben op de werkloosheidsuitkering.

Bijstandverlening zelfstandigen

Zelfstandigen zijn geen werknemers en kunnen zich dus niet beroepen op de regeling voor werktijdverkorting. Wel kunnen zij een beroep doen op het “Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004”. Hiervoor moeten zij zich wenden tot de gemeente waar zij zijn ingeschreven.

Verruiming borgstelling MKB-kredieten

De overheid heeft per 16 maart met een tijdelijke verruiming van de regeling “Borgstelling MKB-kredieten”(BMKB) ingesteld. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. De huidige borgstelling door de overheid zal verhoogd worden van 90% van 50% van een krediet naar 90% van 75% van een krediet. De regeling zal ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot 2 jaar.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming.