Corona-noodpakket 2.0: wat wijzigt er? – update 26 mei 2020 12:00 uur

Het tweede steunpakket is vorige week bekendgemaakt. De maatregelen worden op hoofdlijnen voor drie maanden verlengd (juni tot en met augustus). Wat valt er op? Er is meer compensatie voor vaste lasten, de ontslagboete in de NOW-regeling vervalt en er is een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven. Daarnaast geldt er een partnertoets voor de Tozo-regeling voor zelfstandigen.

NOW-regeling: ontslagboete vervalt

De tegemoetkoming in de loonkosten via de NOW-regeling blijft voor de maanden juni t/m augustus van kracht voor bedrijven die minstens 20% omzetverlies lijden. Een belangrijke verruiming in de NOW 2.0 is dat ondernemers een opslag op de loonkosten krijgen van 40%, in plaats van 30% nu.

In de nieuwe regeling is het toegestaan werknemers om bedrijfseconomische redenen te ontslaan zonder een ontslagboete van 50% over de te ontvangen tegemoetkoming. De nieuwe regeling bevat ook een tegemoetkoming voor seizoensbedrijven. De referentieperiode wordt maart, dit was januari.

Let op! Om voor de nieuwe NOW in aanmerking te komen, geldt verder een verbod op het dit jaar uitkeren van dividend, het uitkeren van bonussen aan directie en bestuur en op de inkoop van eigen aandelen. Ook komt er een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen.

Ook is nog een versoepeling van de huidige NOW-regeling aangekondigd: voor berekening van de tegemoetkoming werd uitgegaan van de loonsom van de referentieperiode januari. Indien blijkt dat de loonsom in de periode maart – mei hoger is geweest, zal hiermee worden gerekend in de nacalculatie en leiden tot aanvullende compensatie bij de subsidievaststelling.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TOGS 2.0)

Bedrijven kregen via de TOGS-regeling tot nu toe een vaste compensatie van € 4.000 voor vaste lasten. Een nieuwe regeling voorziet in een compensatie van vaste lasten tot een maximaal bedrag van € 20.000 voor de maanden juni tot en met augustus. Dit bij een omzetverlies van minstens 30%.

Let op! Hoeveel compensatie een ondernemer per saldo krijgt, is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de vaste lasten en de omzetderving. Deze regeling staat open voor ondernemingen die nu in aanmerking kwamen voor TOGS.

Tozo-regeling verlengd: invoering partnertoets

Ook de Tozo-regeling wordt met 3 maanden verlengd. Via deze regeling kunnen zelfstandig ondernemers in financiële moeilijkheden aanvullende bijstand aanvragen tot het sociaal minimum. De nieuwe Tozo kent in tegenstelling tot de huidige regeling wel een partnertoets. Tot nu toe telde eventueel inkomen van een partner niet mee voor de hoogte van de tegemoetkoming. Ook blijft onder Tozo 2.0 de mogelijkheid bestaan om een lening aan te gaan bij de gemeente tot maximaal € 10.157. Indien eerder gedeeltelijk van deze regeling gebruik was gemaakt, kan nu het restant tot aan het genoemde maximum worden aangevraagd.

Uitstel van betaling belastingen: verlengd tot 1 september

De periode waarin getroffen ondernemers zich kunnen aanmelden voor belastinguitstel, is verlengd tot 1 september 2020. Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De belastingrente en invorderingsrente zijn voor alle belastingmiddelen tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Ondernemers krijgen bij de eerste aanvraag direct drie maanden uitstel van betaling. Voor die drie maanden hoeven ze maar één keer een verzoek in te dienen.

Let op! Langer uitstel is mogelijk, maar dan dient aannemelijk te worden gemaakt dat de onderneming door de coronacrisis in betalingsproblemen is gekomen. Ondernemers die langer uitstel aanvragen dan drie maanden, mogen geen dividenden en bonussen uitkeren of eigen aandelen inkopen.

Het toegekende uitstel van langer dan drie maanden duurt totdat het uitstel wordt ingetrokken, maar niet eerder dan 1 september 2020. Bij het aflopen van het uitstel wordt ondernemers een passende betalingsregeling geboden. Het is nog onduidelijk wat die betalingsregeling inhoudt.

Coulance kredietverlening (BMKB, GO, KKC, COL)

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven, startups en scale-ups uit het eerste noodpakket lopen door. Het betreft de coronamodules van de BMKB-regeling en de Garantie Ondernemingsfinancieringsregeling (GO), de nieuwe Klein Krediet Corona-garantieregeling (KKC) en het verhoogde budget van de SEED Capital-regeling.

De Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven (startups en scale-ups), krijgt vanwege het grote aantal ingediende aanvragen de komende drie maanden € 150 miljoen extra.

Overig

Ook de andere belastingmaatregelen, te weten de versoepeling van het urencriterium voor zzp’ers, de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, de btw-vrijstelling voor medische hulpgoederen en de btw-vrijstelling voor uitlenen van zorgpersoneel, worden verlengd tot 1 september 2020.

Steun agrarische sector

Los van het Corona-noodpakket is eerder deze maand ook steun toegezegd aan specifieke onderdelen binnen de agrarische sector, namelijk de sierteelt, de voedingstuinbouw en de fritesaardappelen-teelt.

Deze sectoren ervaren meer problemen dan andere door het coronavirus. Ze kampen enerzijds met vraaguitval en kunnen daarnaast de teelt en oogst van hun producten niet zomaar stopzetten. Als gevolg hiervan lopen meerdere vaste kosten door, zonder dat er inkomsten tegenover staan. Voor deze sectoren zijn de bestaande steunmaatregelen, zoals de compensatie van een deel van de loonkosten via de NOW-regeling, onvoldoende.

Omzetschade
Ondernemers die in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een eenmalige financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen.

Groothandelsbedrijven moeten niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge (omzet verminderd met inkoopwaarde van de omzet) rekenen. Voor veilingen geldt dat de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gederfde opbrengst aan provisies en heffingen van de leden van de desbetreffende veiling, met een maximum van 7% van de totale omzetderving.

Hoogte tegemoetkoming
Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetschade onder het ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de omzetschade voor een aanzienlijk deel compenseert. De omzetschade wordt verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de ondernemer door de coronacrisis zijn afgenomen.

De tegemoetkoming is gemaximeerd, afhankelijk van de gemiddelde omzet in de referentieperiode 12 maart-11 juni in 2017-2018-2019.

Sectoren
Op de website van de RVO staat ook vermeld in welke sectoren een ondernemer werkzaam moet zijn, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voor de voedingstuinbouw is daar ook vermeld welke SBI-code hun horecaklanten moeten hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken. De omzet aan horecaklanten moet minimaal 75% van de totale omzet bedragen.

Aanvraag

Aanvragen kunnen digitaal worden gedaan op de website van de RVO tot en met 4 juni. Inloggen gaat door middel van eHerkenning. Wij kunnen de aanvraag voor u verzorgen.

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst bij de diverse aanvragen. Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.