Aanvraag subsidie praktijkleren studiejaar 2018 2019

Tijd om, nu het studiejaar 2018-2019 is afgelopen, te inventariseren voor welke medewerkers er een subsidie praktijkleren aangevraagd moet worden. De Subsidieregeling praktijkleren heeft tot doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijk leerplaatsen en werk leerplaatsen. De regeling richt zich vooral op kwetsbare groepen binnen de arbeidsmarkt bij wie jeugdwerkloosheid een groot probleem is. Ook op studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel en wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

Wanneer komt u in aanmerking voor de subsidieregeling praktijkleren?

U komt in aanmerking voor subsidie praktijkleren als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze verschillen per onderwijscategorie zoals hier omschreven.

  • Basisberoepsgerichte leerweg vmbo: dit geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding.
  • Bepaalde leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) in het kader van de beroepspraktijkvorming in het laatste schooljaar
  • Leerwerkplekken voor leerlingen van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Let op: deelnemers aan een beroeps opleidende leerweg (BOL) komen niet in aanmerking voor subsidie.
  • Hbo praktijkleerplaatsen met een opleidingscode in de techniek of landbouw en natuurlijke omgeving/gezondheidszorg, gedrag & maatschappij waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel is van de opleiding.
  • Werkleerplaatsen voor promovendi en technologische ontwerpers in opleiding op basis van een overeenkomst. Deze overeenkomst is gesloten tussen de organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt.

In het mbo en hbo komen alleen opleidingen in aanmerking voor subsidie die zich richten op een volledig diploma. Voor mbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo). Voor hbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Beheerder is DUO van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Zo vraagt u de subsidie praktijkleren aan:

  • U dient de subsidie digitaal aan te vragen via de website van Agentschap.nl.
  • Dit doet u door een aanvraagformulier in te sturen, na afloop van het studiejaar maar uiterlijk op 16 september 2019 (vóór 17.00 uur). Het studiejaar 2018/2019 loopt van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2019.
  • Het subsidiebedrag zal worden berekend aan de hand van het totaal aantal subsidieaanvragen dat wordt ingediend met een maximum van € 2.700,- per gerealiseerde praktijkleerwerkplaats of gerealiseerde werkleerplaats.
  • Uiterlijk 15 december 2019 zal er een besluit over de aanvraag genomen worden.

Wilt u dat wij de aanvraag voor u verzorgen, stuur dan een machtiging tezamen met de beroepspraktijkvormingsovereenkomst van de betreffende medewerker(s) ingevuld en ondertekend naar onze salarisafdeling en wij regelen het!

Vragen over de subsidie praktijkleren?Heidi Hamelinck

Neem contact op met onze collega Heidi Hamelinck via 071 409 04 09 of hhamelinck@vdvdg.nl. Zij helpt u graag verder.