Extra maatregelen rondom coronavirus update 18 maart 2020 13:00 uur

Coronavirus: kabinet neemt extra pakket maatregelen voor economie

Het kabinet heeft gisteren, 17 maart, besloten om vanwege het coronavirus vergaande economische maatregelen te nemen. Het doel is om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket aan maatregelen biedt maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en zelfstandigen een overbrugging bieden door middel van versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden.

Het nu aangekondigde pakket komt boven op de economische maatregelen die reeds op donderdag 12 maart waren genomen.

1. Werktijdverkorting

De regeling werktijdverkorting, waarover wij in onze eerdere nieuwsbrief inzake corona-maatregelen spraken, is per direct ingetrokken aangezien deze regeling niet toereikend is gebleken.

Momenteel wordt een nieuwe tijdelijke regeling opgesteld, de “Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)”. Deze nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen om werkloosheid te voorkomen en dit bovendien sneller te doen. De aanvraagprocedure wordt aanzienlijk vereenvoudigd. Ook gaat de regeling niet ten koste van de WW-rechten van werknemers.

Op grond van de nieuwe regeling kunnen werkgevers die te maken hebben met ten minste 20% verwacht omzetverlies voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen van maximaal 90% van de loonsom. De tegemoetkoming voorziet in de loonkosten van vaste werknemers en werknemers met een flexibel contract voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Deze periode kan één keer met 3 maanden worden verlengd. Werkgevers mogen in die periode geen ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen. Werkgevers betalen het loon aan betrokken werknemers voor 100% door. Anders dan bij de regeling werktijdverkorting zal de tegemoetkoming op grond van de nieuwe regeling voor het grootste gedeelte in de vorm van een voorschot worden uitgekeerd. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest.

Deze nieuwe regeling zal op korte termijn gepubliceerd worden en aanvragen kunnen vanaf dat moment worden ingediend bij het UWV. De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
Reeds ingediende aanvragen die nog niet zijn afgehandeld zullen worden beschouwd als aanvraag op basis van de nieuwe regeling en ook volgens de nieuwe regeling worden berekend. Zodra de nieuwe regeling van start gaat zullen (opnieuw) verzoeken om aan te leveren aanvullende gegevens worden verstuurd.

2. Extra tijdelijke ondersteuning voor zelfstandigen

Het kabinet komt met een tijdelijke voorziening voor drie maanden om zelfstandigen te ondersteunen. Deze maatregel moet zo snel mogelijk ingaan. De voorziening is geënt op het “Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ)” en wordt uitgevoerd door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

Deze tijdelijke regeling bevat als belangrijkste elementen:
• De toets op levensvatbaarheid die het BBZ kent wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
• Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
• De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling maximaal ca. EUR 1.500 per maand (netto) en hoeft niet terugbetaald te worden.

Het kabinet gaat met gemeenten in gesprek hoe zo snel mogelijk uitvoering kan worden gegeven aan deze regeling.

3. Noodloket

Er komt een noodloket voor tegemoetkoming in de vorm van een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld ondernemers actief in de horeca, maar ook andere ondernemers die hun activiteiten noodgedwongen moeten staken, bijvoorbeeld vanwege de 1,5 meter afstandseis.

Het betreft een eenmalig forfaitair bedrag van EUR 4.000 voor de periode van drie maanden en geldt alleen voor ondernemingen die qua type en sector in ieder geval aan bovengenoemde voorwaarden voldoen. De voorwaarden worden op dit moment uitgewerkt.

4. Uitstel van betaling van belastingen

Het kabinet had reeds aangekondigd dat de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling zal verlenen aan alle ondernemers die in liquiditeitsproblemen komen. Indien uitstel van betaling wordt aangevraagd bij de Belastingdienst worden invorderingsmaatregelen stilgezet en krijgen ondernemers per direct uitstel van betaling. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. Deskundigenverklaringen en andere formele vereisten kunnen later aangevuld worden.

De Belastingdienst zal de komende tijd ook afzien van verzuimboetes voor het niet (tijdig) betalen, dan wel deze terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel van betaling moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen.

5. Invorderingsrente en belastingrente

Als een aanslag niet op tijd wordt betaald, moet normaal gesproken 4% invorderingsrente worden betaald vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen verlaagt het kabinet de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk van 4% naar 0,01%.

Naast invorderingsrente kan ook belastingrente verschuldigd zijn. Belastingrente wordt gerekend als een aanslag te laat wordt vastgesteld, bijvoorbeeld omdat de aangifte niet op tijd of niet voor het juiste bedrag wordt ingediend bij de Belastingdienst. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschapsbelasting en 4% voor overige belastingen. Om ondernemers tegemoet te komen zal het kabinet het percentage van de belastingrente ook tijdelijk verlagen naar 0,01%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. De belastingrente kan om technische redenen pas ingaan vanaf juni dit jaar (voor inkomstenbelasting vanaf juli).

6. Wijzigen voorlopige aanslagen

Indien een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting is opgelegd en in de loop van het boekjaar blijkt dat de fiscale winst lager zal zijn dan de in de voorlopige aanslag voorziene winst, kan (elektronisch) om vermindering van deze voorlopige aanslag worden gevraagd. Dit zal er direct toe leiden dat er minder belasting betaald dient te worden, of dat reeds vervallen termijnen worden terugbetaald. Deze verzoeken om vermindering zullen worden ingewilligd.

7. Verruiming borgstelling BMKB

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB borg voor de kredieten aan ondernemers, waardoor zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, zoals banken. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.

Met de verruimingsmaatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Daardoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en hebben bedrijven de mogelijkheid om eerder en meer geld te lenen.

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde BMKB bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, ondernemers melden zich bij hun kredietverstrekker.

8. Borgstelling MKB-Landbouwkredieten

Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijk gunstiger borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling “Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL)”. Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. De aangepaste BL-regeling zal met ingang van 18 maart 2020 gelden.

9. GO-regeling

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de GO-regeling (garantie ondernemingsfinanciering). Met de GO helpt de overheid zowel het mkb als (middel-)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf EUR 1,5 miljoen tot (op dit moment) maximaal EUR 50 miljoen per onderneming.

Het garantiebudget van de GO zal aanzienlijk worden verhoogd van EUR 400 miljoen tot EUR 1,5 miljard. De maximale GO-faciliteit per onderneming zal worden verhoogd van EUR 50 miljoen naar EUR 150 miljoen. Hierdoor ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven. Deze verruimingen zullen binnen een week geeffectueerd worden.

Naast verruiming van bovenstaande regelingen wordt ook de Qredits-regeling verruimd (financiering starters en ondernemers in het kleinbedrijf).

Meer informatie? Onze adviseurs zijn graag bereid om met u te bekijken welke maatregelen zinvol zijn voor uw onderneming. Uiteraard zijn wij u ook graag van dienst zijn bij de diverse aanvragen.

Wij houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen en eventuele nieuwe maatregelen.