NOB

Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). De NOB is de beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs in Nederland. Een beroepsvereniging die al sinds 1954 de belangen van de leden behartigt en de beoefening van het belastingrecht bevordert. Voor cliënten is het NOB-lidmaatschap van hun belastingadviseur een garantie voor kwaliteit – zowel in vaktechnische zin als wat betreft het vaardighedenniveau. De NOB heeft nu 4850 leden. Ruim 600 daarvan zijn werkzaam als bedrijfsfiscalist.

NOB hanteert duidelijke regels

De NOB hanteert duidelijke regels (inclusief een eigen, onafhankelijke tuchtrechtspraak) rond de beroepsuitoefening van haar leden. Die zijn erop gericht dat de ‘eer en waardigheid’ van het beroep niet in gevaar komen en dat geen diensten worden verleend aan partijen die zich met onwettige activiteiten bezighouden. Een adviseur die lid is van de NOB wil voor zijn cliënt – binnen de wettelijke grenzen – altijd het beste resultaat bereiken. Hij is de vertegenwoordiger van zijn cliënt en neemt daarom altijd een partijstandpunt in.

Als beroepsorganisatie volgt de NOB nauwkeurig alle niet-fiscale, voor het vak relevante ontwikkelingen en deelt die met de leden. Spil in dit geheel is de Commissie Beroepszaken, die een belangrijke trendwatcher-functie heeft. Belangrijke onderwerpen voor de commissie zijn onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de belastingadviseur, de samenwerking met andere beroepsgroepen en horizontaal toezicht.